Sự khác biệt tích cực giữa giá trị của LCM (12 và 15) và HCF (63 và 90) là gì?


Câu trả lời 1:

Để tìm LCM là 12 và 15, chúng ta cần tìm số nhỏ nhất mà trên đó bao gồm các yếu tố chính của cả hai số. 12 = 3x2x2 và 15 = 3x5. Vì vậy, chúng ta cần số nhỏ nhất có hai yếu tố 2, 1 của 3 và 1 của 5. 2x2x3x5 = 60.

Để tìm HCM của 63 và 90, chúng ta cần tìm tối đa điểm chồng chéo trên các yếu tố chính. 63 = 3x3x7 và 90 = 2x3x3x5. Sự trùng lặp tối đa là 3x3 = 9.

Cuối cùng, 60 bóng9 = 51