تفاوت مثبت بین ارزش LCM (12 و 15) و HCF (63 و 90) چیست؟


پاسخ 1:

برای پیدا کردن LCM 12 و 15 ، باید کمترین عدد را پیدا کنیم که فاکتورهای اصلی هر دو عدد را "در بر می گیرد". 12 = 3 × 2 × 2 و 15 = 3 × 5. بنابراین به کمترین عدد نیاز داریم که دو عامل دارد: 2 ، 1 از 3 و 1 از 5. 2x2x3x5 = 60.

برای یافتن HCM از 63 و 90 ، باید حداکثر "همپوشانی" عوامل اصلی را پیدا کنیم. 63 = 3 × 3 × 7 و 90 = 2 × 3 × 3 × 5. حداکثر همپوشانی 3x3 = 9 است.

سرانجام 60-9 = 51