Ποια είναι η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής LCM (12 και 15) και HCF (63 και 90);


Απάντηση 1:

Για να βρούμε το LCM των 12 και 15 πρέπει να βρούμε τον μικρότερο αριθμό που "καλύπτει" τους πρωταρχικούς παράγοντες και των δύο αριθμών. 12 = 3x2x2 και 15 = 3x5. Επομένως, χρειαζόμαστε τον μικρότερο αριθμό που έχει δύο συντελεστές 2, 1 από 3 και 1 από 5. 2x2x3x5 = 60.

Για να βρούμε το HCM των 63 και 90, πρέπει να βρούμε τη μέγιστη "επικάλυψη" των πρωταρχικών παραγόντων. 63 = 3x3x7 και 90 = 2x3x3x5. Η μέγιστη επικάλυψη είναι 3x3 = 9.

Τέλος, 60-9 = 51